top of page
tpgi logo.png

帮助受到疫情影响的企业申请政府资源

我们可以帮您申请以下贷款:

  • SBA 救灾贷款

  • 薪资保障计划贷款 (Paycheck Protection Program)

 

您应该申请哪项贷款? 

需要我们帮您申请吗? 请联系我们 tong@tpgi-cpa.com

Annotation 2020-04-05 223344.png
bottom of page